Baustatik Baupraxis Forschungsvereinigung

Gegründet am 4. Oktober 1988

1988 – 1991

Gründungsvorstand

1. Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. F.W. Bornscheuer, Univ. Stuttgart
2. Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. W.B. Krätzig, Ruhr-Univ. Bochum
Schatzmeister Prof. Dr.-Ing. R. Schardt, Techn. Hochschule Darmstadt

1991 – 1994

Vorstand

Vorsitzender:  Prof. Dr.-Ing. W.B. Krätzig, Ruhr-Univ. Bochum
Stellv. Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. H. Rothert, Univ. Hannover
Schatzmeister: Prof. Dr.-Ing. R. Schardt, Techn. Hochschule Darmstadt

1994 – 1997

Vorstand

Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. W.B. Krätzig, Ruhr-Univ. Bochum
Stellv. Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. H. Rothert, Univ. Hannover
Schatzmeister: Prof. Dr.-Ing. R. Schardt, Techn. Hochschule Darmstadt

1997 – 2000

Vorstand

Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. H. Rothert, Univ. Hannover
Stellv. Vorsitzender:  Prof. Dr.-Ing. K. Meskouris, RWTH Aachen
Schatzmeister: Prof. Dr.-Ing. F. Gruttmann, TU Darmstadt

2000 – 2003

Vorstand

Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. H. Rothert, Univ. Hannover
Stellv. Vorsitzender:  Prof. Dr.-Ing. K. Meskouris, RWTH Aachen
Schatzmeister: Prof. Dr.-Ing. F. Gruttmann, Techn. Hochschule Darmstadt

2003 – 2006

Vorstand

Vorsitz: Prof. Dr.-Ing. K. Meskouris, RWTH Aachen
Stellv. Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. D. Dinkler, TU Braunschweig
Schatzmeister: Prof. Dr.-Ing. F. Gruttmann, TU Darmstadt

 

2006 – 2009

Vorstand

Vorsitz: Prof. Dr.-Ing. K. Meskouris, RWTH Aachen
Stellv. Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. D. Dinkler, TU Braunschweig
Schatzmeister: Prof. Dr.-Ing. F. Gruttmann, TU Darmstadt

 

2009 – 2012

Vorstand

Vorsitz: Prof. Dr.-Ing. D. Dinkler, TU Braunschweig
Stellv. Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. N. Gebbeken, UniBw München
Schatzmeister: Prof. Dr.-Ing. J. Schneider, TU Darmstadt

 

2012 – 2015

Vorstand

Vorsitz: Prof. Dr.-Ing. D. Dinkler, TU Braunschweig
Stellv. Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. N. Gebbeken, UniBw München
Schatzmeister: Prof. Dr.-Ing. J. Schneider, TU Darmstadt

 

2015 – 2018

Vorstand

Vorsitz: Prof. Dr.-Ing. N. Gebbeken, UniBw München
Stellv. Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. M. Kaliske, TU Dresden
Schatzmeister: Prof. Dr.-Ing. J. Schneider, TU Darmstadt
Bereich Lehre: Prof. Dr.-Ing. G. Meschke, Ruhr-Uni Bochum
Bereich Öffentlichkeit: Prof. Dr.-Ing. S. Klinkel, RWTH Aachen